sobota, 31 marca 2012

Paszport dla dziecka

Paszport
Kiedyś do paszportu jednego z rodziców wpisywane było małoletnie dziecko i nie było żadnych problemów. Obecnie do paszportów biometrycznych i paszportów tymczasowych nie można wpisywać dzieci i dlatego małoletnim również wyrabia się paszport.
Paszporty i paszporty tymczasowe wydaje w kraju – wojewoda właściwy miejscowo ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o paszport, czyli wojewoda właściwy dla naszego adresu zameldowania, a za granicą – konsul RP.

Ważność paszportu
 • 10 lat od daty wydania,
 • 5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym 5 – 13 lat,
 • 12 miesięcy (paszport tymczasowy) dla dzieci do lat 5; na żądanie rodziców dla dzieci do lat 5 może być wydany paszport 5-letni.
 Wniosek w imieniu dziecka
Wniosek o wydanie paszportu w imieniu małoletniego składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. Również wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego z nich, poświadczoną przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
Paszport małoletniemu można wydać za granicą za zgodą jednego rodzica, o ile przemawia za tym dobro małoletniego, szczególnie jeżeli uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe, lub znacznie utrudnione.

 Wymagania wniosku
Aby otrzymać paszport należy w organie paszportowym złożyć:
 • wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego,
 • dwie jednakowe fotografie spełniające wymogi biometrii,
 • w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy – odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński za granicą,
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej.
 Opłaty
Za wydanie paszportu pobierana jest opłata wynosząca:
 • za paszport ważny 10 lat – 140 zł.
 • za paszport dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 7 lat – 30 zł.
 • za paszport dla dzieci, które ukończyły 7 lat a nie ukończyły lat 13 – 60 zł.
 • za paszport tymczasowy dla dzieci – 30 zł.
Ponadto uczniom i studentom przysługuje ulga w opłacie w wysokości 50 % opłaty paszportowej
Datę wydania paszportu określa organ wydający dokument. Przeciętnie czas oczekiwania na paszport nie przekracza 30 dni.

1 komentarz:

 1. My na razie bujamy się tylko po Polsce, więc ten problem jeszcze nas nie dotyczy :-) Bardziej od biurokracji przeraża mnie robienie zdjęć do paszportu, moje maluchy za nic nie usiedzą spokojnie... z w miarę normalną miną na twarzy :-)

  OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Drukuj